Daily Good Question 2012-02-21

Hello everyone. Today’s question is a reaction to reading a book The Flinch“ by Julien Smith. The book is part of The Domino Project publishing.

So what is the flinch?

flinch (verb): make a quick, nervous movement of the face or body as an instinctive reaction to fear or pain: „he had faced death without flinching“.

flinch (noun): an act of flinching.

Flinch is an important survival reflex. But it can be a great enemy of your development and success, if over-applied on today’s reality (flinching from new opportunities, from non-important fears).

So what did you flinch from recently and shouldn’t have?

What did you back-off from from instant and reflexive fear, while actually you should have fight forward? What will you do know that you now about it?

I’ll talk to you tonight with my reply 😉


Ahojte všetci. Dnešna otázka je reakcia na knihu The Flinch“ od Julien Smith. Kniha je časťou  The Domino Project.

Čo je to flinch?

flinch (sloveso): urobiť rýchly, nervózny pohyb tvárou alebo telom ako inštinktívnu reakciu na strach alebo bolesť: „stál tvárou v tvár bez mihnutia oka – he had faced death without flinching“.

flinch (podstatné meno): akt flinchingu

Flinch je dôležitý reflex prežitia, ale môže byť veľkým nepriateľom vášho rozvoja a úspechu ak ho v dnešnom svete používate prehnane (flinching/“cuknutie“/cúvnutie od nových príležitosti, kvôli zbytočnému strachu)

Od čoho ste nedávno flinchli/cúvli no nemali ste?

Od čoho ste odbočili kvôli okamžitému a reflexívnemu strachu, zatiaľ čo v skutočnosti ste mali bojovať ďalej? Čo budete robiť, keď už o tom viete?

Dnes večer k vám prídem s mojou odpoveďou. 😉


Daily Good Question 2012-02-20

Everyday has it’s value. It’s one and unique day. The one that will never repeat (no matter how much you think the days might be alike). The one that gives you exactly the same chance to live and experience the world as the one before.

What are you looking forward to today?

Každý deň má svoju hodnotu. Je iba jeden a je jedinečný. Nikdy sa nebude opakovať (nezáleží ako veľmi si myslíte, že dni sú rovnaké). Jeden jediný, ktorý vám dáva presne rovnakú šancu žiť a objavovať svet ako ten pred ním.

Na čo sa tešíte počas dnešného dňa?

Daily Good Question 2012-02-18

Good morning everyone. Have you seen the movie „The Bucket List“? I truly recommend this interesting story of two elderly men, who couldn’t not be more different from each other, and who end up spending couple of weeks together after being diagnosed with cancer.

This movie is where the question for today comes from. It’s actually a double question. Watch the clip (up to 0:50 at least).

Dobré ráno všetkým. Videli ste film „The Bucket List – Než si pro nás přijde“? Skutočne odporúčam tento zaujímavý film o dvoch starších mužoch, ktorí nemohli byť viac výnimoční ako ostatný a po diagnostikovaní rakoviny strávili spolu posledných pár týždňov.

Z tohto filmu prichádza dnešná otázka. V skutočnosti je to dvojotázka. Pozrite si úryvok (aspoň do 0:50)

Pokračovať v čítaní: Daily Good Question 2012-02-18

Daily Good Question 2012-02-17

Good morning everyone. Today’s question is inspired by the post shared on the Moments to Live facebook page yesterday. I saw it on a friend’s wall and I couldn’t resist to share it. See it yourself on the page.

So the question is:

When was the last time you have stumbled upon art on an unusual place? What was it?

Did you take a moment to enjoy and appreciate the art? Or you just went on ignoring someone’s art?

Let me tell you a story about this from my own experience:

Dobré ráno všetkým. Dnešná otázka je inšpirovaná včera zverejneným článkom Moments to Live na facebooku. Videl som to na kamarátovej nástenke a nemohol som odolať zdieľať to. Pozrite si to na stránke.

Takže otázka znie:

Kedy naposledy ste narazili na umenie na neobvyklom mieste? Čo to bolo?

Vychutnali ste si ten moment a ocenili umenie? Alebo ste jednoducho prešli okolo a ignorovali niečie umenie?

Dovoľte mi o tom porozprávať príbeh z vlastnej skúsenosti:

Pokračovať v čítaní: Daily Good Question 2012-02-17