Daily Good Question 2012-03-03

Happy Saturday to all of you! Hope your weekends are going on well!

Today I have another book-related question for you, as we are right now in monthlong of reading. Are you already joining us to build the habit?

If you were to recommend one must-read book for everyone, which one would it be and why?

Reading books is one of the best sources of personal development that I know.

Firstly, it’s truly personal, most of the time it’s only you, your book & your thoughts. Secondly, you have the chance to chose from such a great variety, that you can actually focus on anything in your life through books.

And my must-read recommendation?

For me, the book that I would like every single person to read is Vinnetou – the trilogy of Karl May written in 1893. It’s a story that I’ve read at least 5 times, first time when I was really just a child. For me it was and still is the greatest book about friendship, devotion, commitment & search for good in mankind. It influenced me a lot, as I used to personalize myself into the character of Old Shatterhand, the main character. I remember couple of tears of joy & sadness over the book… I truly recommend this great story.

What book do you consider a must-read?


Šťastnú sobotu všetkým! Dúfam, že váš víkend je skvelý!

Pretože práve máme monthlong čítania mám pre vás dnes opäť otázku týkajúcu sa kníh. Už ste sa k nám pripojili a budujete tento zvyk?

Ak by ste mali odporučiť všetkým jednu „musíš si prečítať“ knihu, ktorá by to bola a prečo?

Čítanie kníh je jeden z najlepších zdrojov osobného rozvoja, ktoré poznám.

Po prvé, je to skutočne osobné. Väčšina času patrí len vám, vašej knihe a vašim myšlienkam. Po druhé, môžete si vybrať z takého veľkého množstva variácií, že vám to umožňuje prostredníctvom kníh rozmýšľať o čomkoľvek vo vašom živote.

A moje „musíš si prečítať“ odporúčanie?

Podľa mňa by si každý jeden človek mal prečítať knihu Vinnetou – trilógiu od Karla Maya napísanú v roku 1893. Je to príbeh, ktorý som čítal najmenej 5krát. Prvýkrát, keď som bol skutočne dieťa.  Podľa mňa je to najlepšia kniha o priateľstve, oddanosti, záväzku a hľadaní dobra pre ľudstvo. Táto kniha ma veľmi ovplyvnila a zvykol som sa zosobňovať s hlavnou postavou, Old Shatterhandom. Pamätám si na pár sĺz radosti a smútku prostredníctvom tejto knihy…Skutočne odporúčam tento skvelý príbeh.

Ktorú knihu považujete za „musíš si prečítať“?


Daily Good Question 2012-03-02

Though I prefer to be asked the right question rather then given advice, sometimes an occasional advice is good.

What’s the best advice you ever got?

For me, I unfortunately do not remember from whom and when, but the best advice I have gotten so far was „Be yourself and don’t try to please everyone.“ I’ve used to try to please everyone, but not anymore. Through this advice I realized, that the best I can do is do my best and leave the rest.

What about your best advice? I’m curious to learn!


Napriek tomu, že uprednostňujem kladenie otázok pred dávaním rád, niekedy je príležitostná rada dobrá.

Akú najlepšiu radu ste v živote dostali?

Nanešťastie, nepamätám si od koho a kedy to bolo, ale najlepšiu radu som dostal veľmi dávno: „Buď sám sebou a nesnaž sa vyhovieť všetkým“. Kedysi som chcel vyhovovať všetkým, ale už viac nie. Prostredníctvom tejto rady som si uvedomil, že najlepšie čo môžem robiť je robiť veci najlepšie ako viem a zvyšok neriešiť.

Aku najlepšiu radu ste dostali vy? Som zvedavý, čo nové sa naučím!


Daily Good Question 2012-03-01

The first day of new month. There’s always something special about starting, isn’t it? It gives you hope & feeling that everything can be re-done in a better way.

That is also one of the reasons why we are working on this habit development initiative – monthlong. Every new month a new habit is chosen to be practiced by people that want to learn to do it regularly.

March it is book reading month!

That’s where today’s question comes from:

What’s the last book you have read and what did you learn from it?

Dnes je prvý deň nového mesiaca. Začiatok je vždy niečím špeciálny, nemyslíte? Dáva vám nádej a pocit, že sa všetko môže „prerobiť“ správnym spôsobom.

To je jedným z dôvodov, prečo pracujeme na iniciatíve v rozvíjaní zvyku – monthlong. Každý nový mesiac je vybraný nový zvyk, ktorý sa snažia ľudia dodržiavať a naučiť vykonávať pravidelne.

Marec je mesiac čítania kníh!

Z tohto vyplýva dnešná otázka dňa:

Akú knihu ste čítali naposledy a čo ste sa z nej naučili?

Pokračovať v čítaní: Daily Good Question 2012-03-01

Daily Good Question 2012-02-29

The February is ending. 28 questions have been asked already. So how do we finish this month?

Who inspires you?

Whether you are a painter or a white-collar worker, a house-wife or an adventure traveler, all of us are inspired into some of our actions. Inspiration is what starts our actions, but also what keeps us going when the times are tough.

For me, inspiration comes from couple of people:

Február sa končí. 28 bolo položených. Ako ukončíme tento mesiac?

Kto vás inšpiruje?

Nezáleží či ste maliar alebo úradník, žena v domácnosti či dobrodružný cestovateľ. Všetci sme inšpirovaní k našim činnostiam. Inšpirácia je to, čo naštartuje naše konanie, ale tiež ho udržiava, keď sú časy horšie.

Moja inšpirácia prichádza od niekoľkých ľudí:

Pokračovať v čítaní: Daily Good Question 2012-02-29

Daily Good Question 2012-02-28

Today’s question is simple and very important. Being grateful is one of the cornerstones of being happy.

So what are you grateful for?

I am curious about some top things that you are willing to share, but also I have a recommendation:

Take a blank sheet of paper and sit alone on the place you like. And write it down. Write down all the people, things, experiences, everything you are grateful for. Do this regularly (daily or weekly). Your life will definitely improve.

So, what are you grateful for?


Dnešná otázka je jednoduchá a veľmi dôležitá. Byť vďačný je jedným zo základných kameňov k dosiahnutiu šťastia.

Takže, za čo ste vďační?

Som zvedavý na niektoré top veci, o ktoré sa chcete podeliť, ale mám tiež odporúčania:

Vezmite si prázdny hárok papiera a sadnite si samy na miesto, ktoré máte radi. A napíšte to. Napíšte všetkých ľudí, veci, skúsenosti, všetko za čo ste vďační. Robte to pravidelne (denne alebo týždenne). Váš život sa bude určite zlepšovať.

Takže…za čo ste vďační vy?


Daily Good Question 2012-02-27

Have you ever stumbled upon thought of what’s someone life worth? Or have you thought of what your life is worth?

What do you measure your life by?

Is it wealth? Power? Faith? Influence? Everyone of us has a different mission in his/her life and thus most probably all of us have something different that we use as reference. But isn’t there something common as well?

For me, I measure my life by 3 things:

Už ste sa niekedy pozastavili nad tým, za čo stojí niekoho život? Alebo nad myšlienkou za čo stojí ten váš?

Podľa čoho by ste merali svoj život?

Je to bohatstvo?  Sila? Viera? Vplyv? Každý z nás má  inú misiu v jeho/jej živote, a preto pravdepodobne každý z nás považuje niečo iné za referenčné. Ale nie je tu predsa niečo spoločné pre všetkých?

Ja môj život meriam podľa 3 vecí:

Pokračovať v čítaní: Daily Good Question 2012-02-27

Daily Good Question 2012-02-26

A great Sunday morning to all of you! Whether you are working or having weekend, enjoy the day! And to have the day even better, I have a question for you to think and learn something about yourself:

What’s for you the best thing you’ve ever done?

What is that accomplishment or action that you’ve done and you consider it to be the highlight of yourself? What are you really proud of that you would display it under „Best of me“ header?

Looking forward to hearing from you in the comments!


Krásne nedeľné ráno všetkým! Je jedno, či pracujete alebo máte víkend, vychutnajte si deň! A na zlepšenie dňa mám pre vás otázku na zamyslenie a tiež sa naučíte niečo sami o sebe:

Čo je pre vás najlepšia vec, ktorú ste urobili?

Akú úspech ste dosiahli alebo čo urobili, za čo sa považujete na vrchole? Na čo ste skutočne hrdí a chceli by ste dať tomu titulok „Moje najlepšie ja“ ?

Teším sa na vaše odpovede v komentároch!


Daily Good Question 2012-02-25

Good Saturday morning to everyone! How’s your week been? And how’s the weekend? Today I have a bit of food for thought for you again:

When was the last time when you did good for a complete stranger? How was it?

Dobré sobotňajšie ráno všetkým! Aký bol váš pracovný týždeň? A aký je víkend? Dnes mám pre vás opäť kúsok jedla na zamyslenie:

Kedy naposledy ste urobili niečo dobré pre úplného cudzinca? Aké to bolo?

Pokračovať v čítaní: Daily Good Question 2012-02-25

Daily Good Question 2012-02-24

In past 2 days I’ve been selling myself a bit through the job applications. And I started thinking about what I am actually selling. So today’s question is related to that:

What is your unique selling point?

I’m wondering, what is it, that you think is really a unique selling proposition, which you offer?

I apologize to all of you reading and replying to the posts for past 3 days, as I haven’t really replied myself. I’m travelling and the time is extremely limited right now for me. But I do promise, that I will provide all answers on the last week’s questions as soon as I’m back in Egypt and I find a minute of time!

For now, I’m looking forward to hearing from you in the comments!


Za posledné dva dni som tak trochu sám seba ponúkal cez aplikačky na prácu. To ma donútilo premýšľať, čo vlastne ponúkam. Dnešná otázka je s tým spätá:

Čo jedinečné môžete ponúknuť?

Som zvedavý, čo považujete za skutočne jedinečné na sebe, čo môžete ponúknuť.

Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí odpovedali na príspevky za posledné 3 dni a ja som neodpovedal. Momentálne cestujem a čas mám skutočne obmedzený. Ale sľubujem, že hneď ako sa vrátim do Egypta a nájdem si aspoň minútku, poskytnem všetky odpovede za posledný týždeň!

Na dnes je to všetko a teším sa na vaše odpovede v komentároch!

Daily Good Question 2012-02-23

So how is you work week? Hope all is going well!

No matter if you are employed, student, freelancer, entrepreneur or unemployed, we all do something in our time. We take over some tasks, we do something for our friends, we deliver services for clients or do job for our company.

So what I would love to hear from you today is:

When was the last time you went the „extra mile“ and how was it?

For me, yesterday I experienced a very positive reaction on some of my work, that was not necessary, but I did it. I applied for one job and with a regular CV I sent in an irregular cover letter in form of presentation. I think also that was the reason why I got a call back within 15 minutes after submitting the application. I’ll tell you more later.

How about you?


Ako ide pracovný týždeň? Dúfam, že všetko klape!

Nezáleží, či ste zamestnaný, študent, na voľnej nohe, podnikateľ alebo nezamestnaný. Všetci niečo robíme. Kladieme si nejaké úlohy, ktoré robíme pre priateľov, ponúkame služby klientom alebo pracujeme pre našu spoločnosť.

To čo by som dnes od vás rád počuj je:

Kedy ste prešli „extra kilometer“ a aké to bolo?

Ja som včera zažil veľmi pozitívnu reakciu na moju prácu, ktorú som nemusel urobiť, ale urobil. Aplikoval som na prácu a poslal som obyčajný životopis s neobyčajným motivačným listom vo forme prezentácie. Myslím, že to bol dôvod, prečo mi ani nie o 15 minút po odoslaní mailu  zavolali naspäť. Viac vám porozprávam neskôr.

A čo vy?