Be the doer, not the worker

3 min čítania

There are lot of differences between a regular employee and a high-performer. There are a lot of things that make people successful in what they do. One in particular is the attitude. I believe most of you have already had the chance to experience both sides of the stick.

What I consider a strong differentiator is whether one is „WORKING“ or „GETTING THINGS DONE“.

A lot of people are employed and they are working.

Working means showing up. Working means following rules. Working means leaving when it’s over. Working means checking time. Working means fear. Working means not-trusting. Working means retaining the status quo.

Fraction of employees is getting things done.

Je veľa rozdielov medzi bežným a vysokovýkonným zamestnancom. Je veľa vecí, ktoré napomáhajú ľuďom stať sa úspešnými v tom, čo robia. Jednou z nich je postoj. Verím, že väčšina z vás už mala možnosť okúsiť obe strany mince.

Za silný rozdiel považujem, či niekto „PRACUJE“ alebo „ODVÁDZA URČITÚ PRÁCU“.

Množstvo ľudí je zamestnaných a pracuje.

Pracovať znamená ukázať sa. Pracovať znamená nasledovať pravidlá. Pracovať znamená odísť, keď je koniec. Pracovať znamená sledovať čas. Pracovať znamená mať strach. Pracovať znamená neveriť. Pracovať znamená zachovávať status quo.

Úloha zamesntancov je odviesť určitú prácu.

Getting things done is pretty much simpler. You show up so you can meet who you need, access resources you need. You follow rules which help you to achieve and change those that don’t. You stay late, when needed. You leave early when you can. You check progress, not the time. You feel needed. You trust others to get their things done. You challenge the status quo.

I think the 8 hours work time is obsolete in this age. The amount of time and resources that the companies spend on tracking the time and squeezing every drop of energy from resources in those 8 hours! That could be better invested in clearing out WHAT NEEDS TO GET DONE!

And how much pressure employees feel, if they end up working in environment where occasional browsing of internet makes them think „What if someone sees me? They’ll think I’m not working…“ Wouldn’t it be easier if all the employees were given as much freedom as possible and only have the THINGS TO GET DONE?

Now I know there’s a lot of companies, a lot of cultures, a lot of systems and exceptions why this cannot be done just like that… Blah, blah, blah…

There’s the way WE can be the employees (or entrepreneurs, or volunteers) who GET THINGS DONE, RATHER THAN WORK. We can manage our employees/colleagues/partners that way. We can influence the system not to accept working, but only getting things done.

What do you think of getting things done?

Odviesť danú prácu je oveľa jednoduchšie. Prídete a stretnete ľudí, ktorých potrebujete. Máte prístup k zdrojom, ktoré potrebujete. Nasledujete pravidlá, ktoré napomáhajú k výsledkom a tie, ktoré sú neužitočné, meníte. Ostávate nadčas, ak je to potrebné. Odchádzate skôr, ak môžete. Kontrolujete výsledky, nie čas. Cítite sa potrební. Veríte druhým, že dokončia ich úlohy. Odmietate status quo.

Myslím, že 8 hodinový pracovný čas je v dnešnej dobe bezpredmetný. Množstvo času a zdrojov, ktoré spoločnosti vynaložia na sledovanie času a stláčanie každej kvapky energie zo zdrojov v týchto 8 hodinách! Toto by mohlo byť investované k ujasneniu ČO JE POTREBNÉ, ABY SME VECI UROBILI!

A aký obrovský tlak cítia zamestnanci, keď pracujú v prostredí, kde pri príležitostnom surfovaní na internete myslia na to „Čo ak ma niekto uvidí? Budú si myslieť, že nepracujem…“ Nebolo by ľahšie, ak by všetci zamestnanci dostali toľko slobody, koľko je možné a podstatné by bolo ODVIESŤ URČITÚ PRÁCU?

Dnes viem, že je veľa spoločností, veľa kultúr, rôzne systémy a výnimky, prečo to tak nemôže byť… Bla, bla ,bla…

Je tu spôsob, akým môžeme MY byť zamestnancami (alebo podnikateľmi, či dobrovoľníkmi), ktorí radšej ODVEDÚ URČITÚ PRÁCU, akoby PRACOVALI. Môžeme dokázať našim zamestnancom /kolegom/, že je na to spôsob. Môžeme ovplyvniť systém a neakceptovať prácu, ale len to, či sa veci dosiahnú.

Čo si myslíte o odvádzaní práce?