A reply to Jarda’s question

2 min čítania

My friend Jarda Dokoupil posted an intriguing status question few days ago on facebook. „What is your wildest dream for the world?“

Jarda's question

As I did not want to reply it right away with something quick but I wanted to give it more thought, I said I’ll get back to him later.

My comment on the question

This is my answer.

Môj kamarát, Jarda Dokoupil, vyvesil nedávno na facebooku zaujímavú otázku: „Čo najdivokejšie si pre svet predstavujete?“

Jarda's question

Nechcel som reagovať ihneď, nejakou rýchlou odpoveďou, a tak som si vzal viac času na premyslenie. Napísal som, že sa k nemu vrátim neskôr.

My comment on the question

To je moja odpoveď.

I envision a world, where everyone understands that his or her contribution is what matters. And that it is their responsibility to contribute to better world for everyone.

I think this would make people (from whatever background) extend their hands to offer help rather than point fingers to blame. When your ultimate goal is help and contribution, you love. Hatred becomes obsolete. When you see the world as a place full of opportunities to contribute, you stop looking at it through „they are doing it wrong“ perspective.

Do you see your opportunities to contribute? And what about your wildest dream?

————
About Jarda:
I met Jarda first time in 2006 when I attended an international internship cooperation meeting in Budapest. That time he served as the Regional Director for AIESEC international in CEE. Then I met him 2010 on international conference in Tunisia, where he delivered a program for outgoing national directors of AIESEC with company Future Considerations. Now he’s working in his own TribeNetwork.org and Future Considerations. You can connect with him on www.jardadokoupil.com.

 

Predstavujem si svet, kde každý chápe, že priloženie ruky k dielu je dôležité. A že je ich zodpovednosťou prispievať na vytvorenie lepšieho sveta pre všetkých.

Myslím, že to by podnietilo ľudí (bez ohľadu na pôvod) roztvoriť pomocnú náruč a prestali by ukazovať prstom a obviňovať druhých.  Keď je vašim cieľom pomôcť a prispieť, milujete. Nenávisť sa stáva bezpredmetnou. Keď vidíte svet ako miesto s množstvom príležitostí na prínos, prestanete sa pozerať cez perspektívu „oni to robia zle“.

Vidíte príležitosti na prínos? A čo najdivokejšie si predstavujete pre svet?

————
Prvýkrát som spoznal Jardu v roku 2006, keď som sa zúčastnil na medzinárodnej stáži v Budapešti. V tom čase bol regionálnym riaditeľom pre medzinárodný AIESEC v CEE.  Druhýkrát som ho stretol v roku 2010 na medzinárodnej konferencii v Tunisku, kde spolu s firmou Future Considerations zabezpečoval program pre končiacich národných riaditeľov AIESECu. Dnes pracuje na vlastnom projekte TribeNetwork.org a vo firme Future Considerations. Môžete sa s ním spojiť cez www.jardadokoupil.com.