#Trust30 | You Know, You Decide!

„…nobody else on the planet knows how to live your life better than you,“  says Jen Louden.

Most of the people ask for advice. And big part of that majority ask for it to get rid of the responsibility of the decision. Not all, big part.

When someone asks for advice, always consider, whether they want advice (= opinion, different point of view, perspective) or they want you to be responsible (= they will do what you say and then feel relieved from burden of own decision).

Everyone needs and should, when needed, ask for help. We don’t know everything. Just make sure, that if you want advice, you take just the advice. Never take words of others as truth, as something you have to do, because they „know better“.

[important]You know best how to live your life. You decide then! Some might have the similar experience and give you perspective. Take their advice & consider it responsibly. But always keep the responsibility for your next action. Having the chance to decide on your own is the best and yet the most scary privilege of human beings.[/important]

When was the last time that you bluntly wanted to be given advice and relieve yourself from being responsible for decision? How did it turn out?
When was the last time you were asked to give advice and you knew it might be taken as imperative to do? How did you handle it?

[important]An update question: When you acted after deciding from advice, did you give yourself the right amount of credit for it? In the end, you decided, or not?[/important] „…nikto iný na svete nevie lepšie ako Ty, ako žiť Tvoj život,“ vraví Jen Louden.

Väčšina ľudí si pýta rady. A veľká časť tejto väčšiny si ich pýta, aby sa zbavili zodpovednosti za rozhodnutie. Nie všetci, ale veľká časť.

Keď niekto žiada o radu, zvážte, či naozaj chce radu (=názor, iný pohľad na vec, perspektívu) alebo chce, aby ste vy boli tí zodpovední (= urobia, čo poviete a uvoľnia sa od vlastného rozhodnutia).

Každý potrebuje a mal by žiadať o pomoc, keď ju potrebuje. Nevieme všetko. Ale uistite sa, že ak žiadate o radu, tak si aj vezmete len radu. Neberte slová iných ako pravdu, ako niečo, čo máte urobiť, pretože „oni vedia lepšie.“

[important]Ty vieš najlepšie ako žiť svoj život. Ty sa teda rozhodni! Niektorí majú podobné skúsenosti a môžu poradiť. Vezmi si ich radu k srdcu a dobre ju zváž. Ale vždy si ponechaj zodpovednosť za svoje ďalšie kroky. Mať možnosť sám sa rozhodovať je jedným z najlepších a zároveň najdesivejších privilégií ľudí.[/important]

Kedy naposledy ste chceli dostať radu a zbaviť sa zodpovednosti za rozhodnutie? Ako to dopadlo?
Kedy naposledy vás niekto žiadal o radu a vedeli ste, že ju môže nasledovať ako dogmu? Ako ste s tým naložili?

[important]Dodatočná otázka: Keď ste konali po zvážení viacerých rád, priznali ste si zásluhu? Nakoniec, vy ste sa rozhodli, nie?[/important]

#Trust30 | Listen

Laura Kimball seems a bit contradicting herself in the latest prompt. Quoting the fortune-cookie on topic of speaking less on own plans and than asks us what are our plans… So I won’t again stick with the point of the prompt, but rather just connect to „less speaking“.

Although I have been bombarding you with my thoughts and world-views in all my blog posts, I personally like being the LISTENER. Because listening is the key to understanding and only understanding allows me to help & influence people around me.

Thanks to my listening character, I have many times been considered „silent“ and maybe „out of topic“. But that always gives me the leverage to surprise the group with to-the-point inputs and broad understanding of the topic.

I believe we should listen twice as much as we talk.

[important]What about you ? Do you really listen to people, or you just restlessly wait and prepare for your chance to talk?[/important]

I’d love to „hear“ your thoughts so I can learn from you.Laura Kimball seems a bit contradicting herself in the latest prompt. Quoting the fortune-cookie on topic of speaking less on own plans and than asks us what are our plans… So I won’t again stick with the point of the prompt, but rather just connect to „less speaking“.

Although I have been bombarding you with my thoughts and world-views in all my blog posts, I personally like being the LISTENER. Because listening is the key to understanding and only understanding allows me to help & influence people around me.

Thanks to my listening character, I have many times been considered „silent“ and maybe „out of topic“. But that always gives me the leverage to surprise the group with to-the-point inputs and broad understanding of the topic.

I believe we should listen twice as much as we talk.

[important]What about you ? Do you really listen to people, or you just restlessly wait and prepare for your chance to talk?[/important]

I’d love to „hear“ your thoughts so I can learn from you.

#Trust30 | Don’t decide wisely

Dan Andrews in his prompt gives us 3 questions to answer, that will help when facing the difficult life decisions:

 1. “What are the costs of inaction?”
 2. “What kind of person do I want to be?”
 3. “In the event of failure, could I generate an alterative positive outcome?”

I find these very helpful, though I would like to tell you one think, that has worked for me in my difficult life decisions:

[important]DO NOT DECIDE WISELY![/important]

What? So what? We should decide stupidly?

No not at all. What I mean is, that in any (and especially in important) life decisions, we have to realize, we are not „rational“ creatures. We are creatures of duality, creatures of „logic & emotion“.

In all my past experiences, when facing the need to decide, chose a solution for myself, my next steps, I have found 2 steps process as very helpful:Dan Andrews nám v jeho výzve dáva 3 otázky, ktoré pomôžu pri ťažkých životných rozhodnutiach:

 1. “Aké sú náklady nekonania?”
 2. “Akým človekom chcem byť?”
 3. “V prípade zlyhania, môžem zabezpečiť alternatívny pozitívny výsledok?”

Tieto otázky považujem za veľmi nápomocné, ale napriek tomu by som vám rád povedal o tom, čím sa riadim pri dôležitých životných rozhodnutiach:

[important]NEROZHODUJ SA ROZUMNE![/important]

Čože? Tak čo teda? Máme sa rozhodovať hlúpo?

Vôbec nie. Čo týmto myslím je, že v akýchkoľvek (a najmä dôležitých) životných rozhodnuiach si musíme uvedomiť, že nie sme „racionálne“ stvorenia. Sme stvorenia duálne, stvorenia „logiky a emócií“.

Vo všetkých mojich doterajších skúsenostiach, keď som čelil dôležitým rozhodnutiam, potreboval zvoliť riešenie, moje ďalšie kroky, tento dvoj-krokový proces mi veľmi pomohol: Pokračovať v čítaní: #Trust30 | Don’t decide wisely

#Trust30 | Three wishes

The fairytale about the genie that give you three wishes will never for long time not disappear from this world. Because no matter how advanced our society gets, we are still dreaming. And we are also dreaming of this dreams to come true with no effort… Pity.

[important]Good things never come free![/important]

Michael Rad asks us to write down 3 of our dreams.

My top 3 life dreams would be:

[notice]

 1. Live happy life
 2. Bring happiness to life of others
 3. something else that ain’t important for me

[/notice]

And there’s nothing that stops me from achieving them. I am constantly working on them!

But to be more specific, more „up to date“ dreams/goals of my life that I work on:

[notice]

 1. run/work with/work for an organization/project that deals with people development & makes difference in their lives
 2. help to make my closest friends and family happy & satisfied
 3. make sure I am financially sustainable & independent in long run

[/notice]

And what stops me from achieving those? Nothing, I am working on them.

What about you? What are your dreams right now? And what do you do to make them real? And would you want them to just come true or rather work on them?Rozprávka o zlatej rybke, ktorá plní naše tri priania asi nikdy ešte dlho nezmizne zo sveta. Pretože bezohľadu na to, ako vyvinutá je naša spoločnosť, stále snívame. A stále snívame, že naše sny sa splnia bez snahy… Škoda.

[important]Dobré veci nie sú zadarmo[/important]

Michael Rad nás vyzýva, aby sme napísali o našich troch snoch.

Moje top 3 životné sny sú:

[notice]

 1. Žiť šťastný život
 2. Vniesť šťastie do života iných
 3. a niečo iné, čo nie je vôbec podstatné

[/notice]

A nie je nič, čo by mi bránilo ich dosiahnuť. Pracujem na nich neustále.

Ale aby som bol špecifickejší, tu sú „dnešné“ sny/ciele môjho života, na ktorých pracujem:

[notice]

 1. mať/pracovať s/pracovať pre organizáciu/projekt, ktorý sa zaoberá rozvojom ľudí a prináša pozitívnu zmenu do ich životov
 2. pomôcť urobiť mojich najbližších priateľov a rodinu šťastnými a spokojnými
 3. zabezpečiť vlastnú finančnú udržateľnosť a nezávislosť na dlhodobo

[/notice]

A čo mi bráni dosiahnuť to? Nič, pracujem na nich.

Čo vy? Aké sú vaše sny práve dnes? A čo robíte, aby ste ich dosiahli? Chceli by ste radšej na nich ťažko pracovať alebo chcete, aby sa len splnili zázrakom?

#Trust30 | It’s just me…

Reacting to the quotation in the prompt of Cindy Gallop, I return back to one of the quotes used so often, yet so little understood & embodied in our lives:

[important]“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us.‘ We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? Marianne Williamson on Wikiquote [/important]

How often we underestimate ourselves. We deflate our own ideas and creative urge to do something, just because it is „just me“. But who else should it be, if not „just me“?

Cindy Gallop asks us to imagine our future. To invent it. To act upon that invention. I invent my future to be bright and me to be the man of value. That’s the most I can give to myself. And that’s the least I am willing to get.

Do you often put your thoughts aside, because they „just can’t be good enough“? What was the latest thought that you decided to suppress? Can you actually do something about it?V nadväznosti na citát vo výzve od Cindy Gallop sa vraciam k inému citátu, ktorý je tak známy, a pritom tak málo pretavený do našich životov:

[important]“Náš najväčší strach nie je to, že nie sme dosť dobrí. Náš najväčší strach je, že sme schopní neuveriteľného. Naše svetlo, nie naša temnota, je to, čo nás najviac straší. Pýtame sa sami seba: „Kto som, aby som bol skvelý, úžasný, talentovaný, báječný?“ Vlastne, kto som, aby som taký nebol?
vlastný preklad citátu Marianne Williamson na Wikiquote [/important]

Ako často sami seba podceňujeme. Znehodnocujeme vlastné myšlienky a tvorivé nutkanie niečo spraviť, pretože „veď to som iba ja“. Ale predsa kto iný by to mal byť, ak nie „iba ja“?

Cindy Gallop nás žiada, aby sme si predstavili našu budúcnosť. Aby sme ju vynašli. Aby sme pre ňu konali. Ja tvorím svoju budúcnosť, ktorá bude pozitívna a ja budem človekom, ktorý prináša hodnotu. To je to najviac, čo si môžem dať. A to je to najmenej, čo som ochotný dostať.

Odvrhujete často svoje myšlienky, lebo „nemôžu byť predsa dosť dobré“? Čo je poslednou myšlienkou, ktorú ste zavrhli? Môžete s ňou predsa niečo spraviť?

 

#Trust30 | That moment

The moment, when I realized I need to start the path that only I design had came some time ago.

However, the question is, whether I already had the moment when I started walking that self-designed path of mine. Well, I don’t know. I constantly have the feeling of being different and doing things my way, while in the same moment I am getting inspired and influenced by so many people and happenings, joining so many groups and mixing up.

Well, I think I still have to walk few more life steps before I feel that overwhelming freedom and in the same moment bondage with the world that only self-realization can bring…

Well I don’t know if that whole thing above makes sense to you.

But let me ask you a question: do you think that in the world so interconnected one still can find the „wholly strange and new“ way of living? Have YOU found it?Ten moment, keď som si uvedomil, že potrebujem ísť cestou, ktorú si sám vytvorím, som zažil už dávno.

No, ale otázka znie, či som už zažil tú chvíľu, keď som sa na tú cestu reálne pustil. Neviem. Neustále mám pocit, že som iný a robím veci po svojom, ale zároveň sa nechávam inšpirovať a ovplyvňovať toľkými ľuďmi a dianím, zapájam sa do aktivít a jednoducho to všetko miešam.

No, asi ešte potrebujem prejsť pár krokov životom na to, aby som zažil ten silný pocit slobody a zároveň zviazanosti so svetom, ktorý len sebarealizácia vie priniesť…

Neviem, či tých pár riadkov hore dáva pre Vás zmysel…

Ale spýtam sa Vás niečo: myslíte, že v tak prepojenom svete, človek stále môže nájsť „úplne cudziu a novú cestu? Našli ste ju VY?

 

#Trust30 | Walk, or be silent!

It’s been too many prompts recently asking us to „think what we want to do, think how we will do it…“ So I will skip the major part of the latest Colin Wright article and only connect to the quotation in it:

[notice]Do your work, and I shall know you. Do your work, and you shall reinforce yourself.
Ralph Waldo Emerson[/notice]

How often do we blah about something that you actually have never done, or do exact opposite of it? I hope never. If you ever have an idea, an inspiration, a calling to change something, and you want to spread it to the world, then

[important]Walk the talk! Or stay silent![/important]

Now you might think – okay, so we should not talk about things that matter? No, we should! But JUST TALK is always too little. Because even if we are a public speakers, our stories will always impact the people only when our actions are backing them up.

I’ve always believed in leading by example. If I act, the right people will act with me.

What do you say?V poslednej dobe sa priveľa výziev snažilo, aby sme sa „zamysleli, čo chceme robiť, zamysleli, ako to spraviť…“ Takže sa dnes vyhnem veľkej časti výzvy od Colina Wrighta a dotknem sa len citátu z nej:

[notice]Rob svoju prácu a spoznám ťa. Rob svoju prácu a posilníš sám seba.
Ralph Waldo Emerson[/notice]

Ako často blábolíme o niečom, čo ste nikdy nerobili, alebo dokonca robíte presný opak? Dúfam, že nikdy. Ak máte nápad, inšpiráciu, volanie niečo zmeniť a chcete to rozšíriť do sveta, tak

[important]Konajte ako vravíte! Alebo buďte ticho![/important]

Okay, takže by sme nemali hovoriť o veciach, čo nám dávajú zmysel? Nie, mali by sme! Ale LEN HOVORIŤ je primálo. Pretože ak sme aj nejakí rečníci, naše príbehy ovplyvnia ľudí, len ak sú podložené našimi činmi.

Vždy som zastával „vedenie príkladom“ (fakt mi lepší preklad „leading by example“ nenapadá. Ak máte, dajte ;)). Ak konám, správni ľudia konajú so mnou.

Čo poviete?

#Trust30 | Always at least two!

Every situation has at least two solutions. ALWAYS. Yes, always! Yes, even that problem, that you just though about,has two ways to deal with it.

I lead my life with a simple motto:

[important]There’s not one thing I can do! It’s always at least two![/important]

Jonathan Fields reminds us today, that there are alternative ways and we can chose which way to go. And also gives me the chance to reply the post-it question that I gave myself few days ago:

How can I identify the right direction and impact for myself?

I have the answer to this question, as for past days I have been waking up and going to sleep looking at this paper stuck at my wardrobe door right next to my bed. And I figured out, that there’s NO WAY I can identify the RIGHT direction for me. That is because RIGHT and WRONG are social concepts, social labels put all around us and our behaviors. And thus I give up on searching the RIGHT path. I do not feel the need to stick with one and only direction and impact. I want to keep myself free to chose and switch from one thing that matters to me to another. The only thing that will make me feel on the „RIGHT“ path is that I will not compromise on my values.
And so replying to todays question, my „other alternatives“ to go, where I imagine to get, are:

Každá situácia má minimálne dve riešenia. VŽDY. Áno, vždy! Áno, aj ten problém, na ktorý si práve pomyslel/a, má dve riešenia.
Vediem svoj život s jedným jednoduchým mottom:
[important]Nie je jediná možnosť, čo môžeš urobiť! Vždy sú aspoň dve![/important]

Jonathan Fields nám dnes pripomína, že sú alternatívne cesty, ktoré si môžeme zvoliť. A tým mi dáva šancu odpovedať na post-it otázku, ktorú som si dál sám pár dní dozadu:

Ako si môžem zvoliť správny smer a vplyv?

Na túto otázku už mám odpoveď, keďže posledných pár dní som vstával a zaspával s pohľadom na ten kúsok papiera prilepený na skriňu vedľa mojej postele. A uvedomil som si, že NIE JE MOŽNÉ zvoliť SPRÁVNY smer. Správne a nesprávne sú spoločenské koncepty, nálepky, ktoré na nás a naše správanie dáva spoločnosť. A preto sa vzdávam hľadania SPRÁVNEHO smeru. Nepotrebujem sa držať jedného smeru a môjho prínosu. Chcem byť slobodný a voliť si medzi jednou a druhou aktivitou, ktorá mi dáva zmysel. Jediné, čo mi povie, že som na správnej ceste, bude, že nebudem kompromitovať svoje hodnoty. Pokračovať v čítaní: #Trust30 | Always at least two!

#Trust30 | Surprise!

Surprise Bot
Surprise bot from http://www.flickr.com/photos/ittybittiesforyou

Ashley Ambirge asks us in todays‘ #trust30 prompt to remember, when we surprised ourselves by overcoming our believed abilities.

Last week I surprised myself in running. I launched the MonthLong of Running recently and last week I had the goal to do 12 km. But I surprised myself when I was able to run 4.5 km non-stop. I did not really think I can do it physically and mentally. But I did.

First when I read the question I instinctively answered: „Long time ago.“ It’s pretty much true. I don’t think I am over-confident, but I am happy, that most of the times I do things and I believe to achieve the final. But in little occasions (mainly with new experiences) it happens, as you can see.

What about you? Do you surprise yourself?

Surprise Bot
Surprise bot from http://www.flickr.com/photos/ittybittiesforyou

Ashley Ambirge asks us in todays‘ #trust30 prompt to remember, when we surprised ourselves by overcoming our believed abilities.

Last week I surprised myself in running. I launched the MonthLong of Running recently and last week I had the goal to do 12 km. But I surprised myself when I was able to run 4.5 km non-stop. I did not really think I can do it physically and mentally. But I did.

First when I read the question I instinctively answered: „Long time ago.“ It’s pretty much true. I don’t think I am over-confident, but I am happy, that most of the times I do things and I believe to achieve the final. But in little occasions (mainly with new experiences) it happens, as you can see.

What about you? Do you surprise yourself?

#Trust30 | Fear

In discussion on yesterdays post I mentioned, that the fear is what keeps us from actually representing our divine idea. And fear is the topic of today’s #trust30 prompt by Lachlan Cotter. What is that that makes us seek & fear the public approval? Why is that we constantly are jumping from „I want be me“ towards „let’s just do it this way, they would not understand anyways“. What is that makes us compromise on one and only life that we are given?

F.E.A.R = Fast End of All dReams

Well, who am I to talk about fear? I am working now for a global corporation while I feel my life purpose is to develop people towards better selves. Yes, I am afraid. And I admit it. And I am challenging my fear. Because, believe it or not, this blog is my first step towards doing more of that. In the end, if what I envision for this blog to be (a place for people to interact and bring ideas into action) is to come true, I will need more and more time, more and more physical action to make it happen. To challenge the F.E.AR. we have to get out of DENIAL and simply ACCEPT we are afraid. That will bring us to the stage when we acknowledge and accept our own weakness and we can than turn our efforts towards overcoming it. And we can change the F.E.A.R into

F-E-A-R = First Energy of Acting for dReams

 

What is your stage? Do you have F.E.A.R or you are full of F-E-A-R?V diskusii k včerajšiemu príspevku som spomenul, že strach nás odrádza od skutočnej reprezentácie našej myšlienky. A strach je témou dnešnej výzvy #trust30 od Lachlana Cottera. Prečo hľadáme a bojíme sa o verejný súhlas? Prečo stále prechádzame od „chcem byť sám sebou“ k „urobme to radšej takto, aj tak by to nepochopili“? Čo nás núti robiť kompromisy v jedinom živote, ktorý máme?

S.T.R.A.C.H = neuSTále kompRomitovanie nAšiCH snov

Kto som ale ja, aby som hovoril o strachu? Pracujem pre celosvetovú firmu, zatiaľ čo cítim, že mojim poslaním je rozvíjať ľudí smerom k ich rastu. Áno, mám obavy. A priznávam to. A prekonávam svoj strach. Pretože, či už tomu veríte, alebo nie, tento blog je prvým krokom. Koniec-koncov, ak to, čo je mojou predstavou o tomto blogu (aby bol miestom pre interakciu a pretavovanie myšlienok do činov) sa má naplniť, budem potrebovať čoraz viac času, čoraz viac priamej aktivity. Na prekonanie S.T.R.A.C.H u musíme prestať POPIERAŤ a jednoducho AKCEPTOVAŤ, že sa bojíme. To nám pomôže uvedomiť si naše slabosti a sústrediť sa na ich prekonanie. A môžme zmeniť S.T.R.A.C.H na

S-T-R-A-C-H = STále Realizovanie nAšiCH snov

 

Kde sa nachádzate vy? Máte S.T.R.A.C.H, alebo ste plní S-T-R-A-C-Hu?