Abandoning „good enough“

4 min čítania

Many times I get stuck in the rush of working. Most of this times I do job that is good enough. But „good enough“ is just not good enough!

Approximately a year ago I agreed to prepare the development block for AIESEC Slovakia together with Ivana and Dey Dos. It was kind of first bigger opportunity to prepare some educational content with a lot of creative freedom and with people who get great things done (just check Ivana’s blog or Dey’s page).  I did not actually have too much to do. Just an introduction section for about 2 hours. I blew it. Well not totally. It was „good enough“. It served the purpose. But it definitely wasn’t awesome. I contributed. But not my best.

I told myself – „NEVER AGAIN!“ I took that opportunity to contribute and help people, but I didn’t deliver the best. Never again will I do something, that I care for, „good enough“.

Veľakrát som sa zasekol v pracovnom zhone. Väčšinou v tomto období vykonávam prácu celkom dobre. Ale „celkom dobre“ jednoducho nestačí!

Približne pred rokom som sa dohodol, že spolu s Ivanou a Dey Dos pripravím rozvojový blok pre AIESEC Slovensko. Bola to prvá veľká príležitosť pripraviť vzdelávací obsah s množstvom kreatívnej slobody a s ľuďmi, ktorí robia úžasné veci (pozrite si Ivanin blog alebo Deyovú stránku). V skutočnosti som nemal veľa na práci, iba úvodnú časť v trvaní cca. 2 hodiny. Pokašľal som to. Teda nie úplne. Bolo to „celkom dobré“. Slúžilo to účelu. Ale určite to nebolo úžasné. Prispel som, ale neurobil som to najlepšie, čo viem.

Povedal som si – „NIKDY VIAC!“ Vzal som túto príležitosť, aby som prispel a pomohol ľuďom, ale nespravil som všetko, čo je v mojich silách. Nikdy viac neurobím niečo, čo ma zaujíma, iba „celkom dobre“.

Later this year I read a book Anything You Want by Derek Sivers. One thing that I highlighted in it is:

If you’re not saying „HELL YEAH!“ about something, say „no.“

Derek talks in that chapter about saying „no“ to the opportunities, that come, unless they make you feel really good, so good, that you want to scream „HELL YEAH!“ about them. I also see it as a reference to the quality of the job I do. I paraphrased this myself in to

If you can’t make it awesome, let someone else do it!

I decided that when I do say YES to something, I will make sure I don’t do it good enough. Life’s just too short for mediocrity. I want to say „HELL YEAH!“ when I am finished.

Last month I got an offer from AIESEC Egypt to deliver a talk on their national conference. I said YES because I really wanted to do something like that for long time. And I wanted to challenge myself to do it „not good enough“. A week after we agreed on that, they also offered me to take over one more training. I felt I wouldn’t have enough time, but I bargained with myself. „You could do that, you can put something together. You’ve done something similar before, you can pull out ‚something‘ that would be good enough…“ When I heard myself saying the 2 words „good enough“ I knew my decision. I said no to the other training. And I did my best with one. You can check the slides from the talk on my SlideShare or at the end of this post.

I’m very happy with the talk I did. It might not been the best. But it was MY BEST CONTRIBUTION. I seek the options to contribute to good ideas, projects, people.  I am abandoning „good enough“. I contribute best I can or not at all.

What about you?

Neskôr toho roku som čítal knihu Anything You Want od Dereka Sivers. Jedna z vecí, ktorú som si zvýraznil je:

Ak na niečo nepovieš „SAKRA ÁNO!“, povedz „nie“.

Derek, v tejto kapitole rozpráva o hovorení „nie“ príležitostiam, ktoré vo vás nevyvolávajú dobrý pocit. Taký dobrý, že chcete zakričať „SAKRA ÁNO!“. Z môjho pohľadu sa to dá spojiť aj s kvalitou práce, ktorú som vykonal. Mojimi slovami by som povedal:

Ak to nemôžeš spraviť úžasne, nechaj to urobiť niekoho iného!

Rozhodol som sa, že keď poviem niečomu ÁNO, uistím sa, aby to nebolo celkom dobré. Život je príliš krátky na priemernosť. Keď skončím, chcem povedať „SAKRA ÁNO!“.

Minulý mesiac som dostal ponuku viesť prejav na národnej konferencii AIESEC Egypt. Povedel som ÁNO, pretože som túžil urobiť niečo také už veľmi dlhý čas. No chcel som tiež vyzvať sám seba a neurobiť to iba „celkom dobre“. Týždeň po tom, ako sme sa dohodli, mi ponúkli prevziať jeden tréning. Cítil som, že nemám dosť času, ale vyjednával som sám so sebou. „Mohol by si to urobiť, môžeš niečo spojiť. Už si robil niečo podobné, môžeš vybrať `niečo`, čo by bolo celkom dobré…“. Keď som sám seba počul hovoriť tieto 2 slová, „celkom dobré“, bolo rozhodnuté. Povedal som nie druhej ponuke, a tú prvú som splnil najlepšie, ako som dokázal. Môžete si pozrieť slidy z tohto prejavu na mojom SlideShare alebo na konci tohto príspevku.

Som veľmi šťastný s tým, čo som urobil. Možno to nebolo najlepšie, ale bol to MÔJ NAJLEPŠÍ PRÍSPEVOK. Hľadám možnosti prispievať dobrými nápadmi, projektmi, ľuďmi. Zahadzujem „celkom dobré“. Prinášam najlepšie, čo viem, alebo vôbec.

Ako ste na tom vy?